รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2558 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น.