รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2558 วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.