รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2559 วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.