รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2559 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.