รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2559 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.