รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัย สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2559