แก้ไขและใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1/2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก