แก้ไขและใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 7/2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก