รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายสถานที่และสวนสาธารณะ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก