รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก