แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ครั้งที่ 2) ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก