สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤศจิกายน 2562