รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม 2563 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง อบจ.พิษณุโลก