อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกันทั้งจังหวัด

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอ ในพื้นที่ 9 อำเภอ โดยจัดอบรมพร้อมกันทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอวังทอง อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางระกำ อำเภอพรหมพิราม อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย และนำไปใช้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 103 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม 103 คน พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ เช่น อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสา ฯลฯ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,112 หมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 1 คน รวม 1,112 คน รวมทั้งสิ้น 1,215 คน ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่วิทยากร (ครู ก) ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้ป้องกันตนเองจากโรคและสามารถขยายผลเผยแพร่และนำไปประกอบเป็นอาชีพและสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิต จังหวัดพิษณุโลกจึงได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นหน่วยงานดำเนินงานจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ วิทยากร และด้านอื่นๆ เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนนำไปใช้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถขยายผลนำไปประกอบเป็นอาชีพและสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิต โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขัน “กีฬาบ้านแยง สัมพันธ์ รู้รัก สามัคคี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 33”

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาบ้านแยงสัมพันธ์ รู้รักสามัคคี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 33” ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 ณ ศูนย์กีฬากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยเทศบาลตำบลบ้านแยง มี นายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแยงได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดและเชื่อมความรัก ความสามัคคีระหว่างประชาชนของชาวตำบลบ้านแยง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนที่สนใจการเล่นกีฬาได้พัฒนาตนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและส่งเสริมน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ประพฤติตนห่างไกลยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันกีฬาสากล 4 ประเภท ได้แก่ 1.ฟุตบอล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) 11 คน ประชาชนทั่วไป, ฟุตบอล (ชาย) อายุ 35 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ,ฟุตบอลหญิง 7 คน อายุ 25 ปีขึ้นไป (แม่บ้าน) 2. วอลเลย์บอล (หญิง) ประชาชนทั่วไป 3.เซปักตะกร้อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ เซปกตะกร้อ (ชาย) ประชาชนทั่วไป, เซปักตะกร้อ (หญิง) ประชาชนทั่วไป 4.เปตอง (ทีมผสม).

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายชัยวัฒน์ อรรถอินทรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2529 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลในพิธีปิดการแข่งขัน ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานกลางจัดงานเฉลิมฉลอง จึงได้จัดโครงการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติขึ้น โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองทุกปีทั่วประเทศ พร้อมกันนี้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกีฬา, นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักกีฬาพร้อมผู้ฝึกสอนของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับรางวัลนักกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย นางสาวเนรัญชญา เชื้อคำจันทร์ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น, นางสาววิภาวินี เงินสันเทียะ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น , นายยอดทนง เชื้อเพชร นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ได้รางวัลแชมป์ศึกมวยเยาวชน WP Boxing All Thailand 2019 รุ่น Super Flyweigth พิกัด 115 ปอนด์ ทางช่อง Work Point, นายธนรัฐ แสงเพชร นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายผดุงชัย พันนุมา ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล นอกจากนี้มีการจัดการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานภาครัฐในนามผู้แทนกระทรวงและภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ฟุตบอล7 คน ทั่วไป (ทีมชาย), ฟุตบอล 7 คน รุ่นอาวุโส (ทีมชาย) , วอลเลย์บอล รุ่นทั่วไป (ทีมชาย/ทีมหญิง) , วอลเลย์บอล รุ่นอาวุโส (ทีมชาย), เซปักตะกร้อ รุ่นทั่วไป (ทีมชาย), เซปักตะกร้อ รุ่นอาวุโส (ทีมชาย) , เปตอง รุ่นทั่วไป (ทีมชาย/ทีมหญิง) (ทีม 3 คน) ,เปตอง รุ่นอาวุโส (ทีมชาย/ทีมหญิง) (ทีม 3 คน).

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคาม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก สำหรับในปีนี้จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศและสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนต่อไป ภายในงานมีหน้าส่วนราชการ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและกลุ่มภาคประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ตามที่ประชุมใหญ่สมัชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ ให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกฯ ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันอันจะทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับภายในประเทศและในระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทย เป็นหนึ่งใปนระเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงอันแน่วแน่จากทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง.

อบจ.พิษณุโลก มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศและปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศและปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งในครั้งนี้มีนักกีฬาในระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี เป็นตัวแทนจากจังหวัดพิษณุโลก น่าน สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมแข่งขัน โดยแบ่งเป็นทีมชาย จำนวน 8 ทีม และทีมหญิง จำนวน 8 ทีม และทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 จะได้เหรียญรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท , 10,000 บาท และ 6,000 บาท ตามลำดับ สรุปผลการแข่งขันประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ จังหวัดสุโขทัย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย จังหวัดน่าน ส่วนผลการแข่งขันประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ จังหวัดสุโขทัย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังชะโอน จังหวัดกำแพงเพชร , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จังหวัดแพร่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเวทีประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเวทีประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม และมี นายสนอง เนียมเหลี่ยม ผู้แทนเครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม ทั้งนี้เพื่อรวบรวมปัญหาร่วมของสภาองค์กรชุมชนตำบลต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะ แนวทางต่อการแก้ไข เพื่อยกระดับเป็นแผนงานสำคัญในการขับเคลื่อน การประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกันอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค สู่ระดับประเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคีงานพัฒนาทุกๆ ระดับ สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลรวมทั้งสิ้น 101 สภาฯ ซึ่งเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล มีการดำเนินงานร่วมกับประเด็นงานพัฒนาต่างๆ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน 102 กองทุน/ เศรษฐกิจและทุนชุมชน 31 ตำบล/ การแก้ไขปัญหาที่ดินฯ 16 ตำบล/ เครือข่ายบ้านมั่นคง 10 ชุมชน/บ้านพอเพียง 75 ตำบล / เครือข่ายองค์กรประชาชนอำเภอ 9 อำเภอ และได้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานเป็น “เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุโลก” เพื่อหนุนเสริมการทำงานขององค์กรชุมชนทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการและภาคีเอกชนต่างๆ เป็นการทำงานอย่างบูรณาการ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมที่สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ต่อไป.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพลบุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจและข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธี จากนั้นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน 57 รูป พร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ จนสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบัน.

อบจ.พิษณุโลก สำรวจสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านหน้าวัดสนามไชย-มะต้อง อ.พหรมพิราม เตรียมเร่งซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยด่วน

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเสกสรร กุลสุนทร หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง พร้อมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง นายวีรยุทธ แช่มจุ้ย กำนันตำบลมะต้อง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1, 2 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านหน้าวัดสนามไชย หมู่ที่ 1– 2 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ที่ชำรุดเสียหายส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะต้อง ตำบลหนองแขมและตำบลใกล้เคียงที่ใช้สะพานสลิงดังกล่าวสัญจรจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณหูสาแหรกแหนบ (คือบริเวณที่รับน้ำหนักสะพาน ช่วงที่ 2) เกิดการชำรุดและหักเนื่องจากรับน้ำหนักจำนวนมาก จนทำให้สะพานเกิดลาดเอียงจนไม่สามารถใช้สัญจรได้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ได้นำเหล็กและไม้มาปิดกั้นบริเวณหัวสะพานทั้งสองด้าน พร้อมทั้งติดป้ายเตือน “ห้ามผ่าน สะพานชำรุด” เพื่อไม่ให้ประชาชนนำรถสัญจรผ่านสะพานสลิงดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าประชาชนจะได้รับอันตราย เบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนหูสาแหรกแหนบ ที่รับน้ำหนักสะพาน ช่วงที่ 2 ที่ชำรุดเสียหายใหม่โดยด่วน พร้อมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนพื้นสะพานที่น็อตเกิดการชำรุดเสียหายด้วยคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายใน 7 วัน ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาความดือดร้อนให้แก่ประชาชนในตำบลมะต้อง ตำบลหนองแขมและตำบลใกล้เคียงที่ใช้สะพานสลิงดังกล่าวสัญจรไปมา รวมถึงเด็กนักเรียนที่ใช้สะพานดังกล่าวข้ามฝั่งเดินทางไปโรงเรียน แต่เมื่อสะพานชำรุดผู้ปกครองที่ขับรถไปรับส่งนักเรียนต้องใช้เส้นทางข้ามสะพานเขื่อนนเรศวรแทน ซึ่งมีระยะทางไปกลับกว่า 30 กิโลเมตร จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการซ่อมแซมครั้งนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และทำให้การคมนาคมของราษฎรสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้สำหรับสะพานสลิงวัดสนามไชย ได้ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เดิมพื้นสะพานเป็นไม้แต่ได้มีการเปลี่ยนคานไม้ที่ชำรุดใหม่เป็นคานเหล็กมาครั้งหนึ่งแล้ว พร้อมทั้งได้เปลี่ยนแผ่นไม้บนสะพานเป็นแผ่นเหล็กเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากกว่า 2 ปีแล้ว จนกระทั่งมาเกิดชำรุดอีกครั้งดังกล่าว.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดแข่งขันกีฬาตำบลบ้านกร่าง ประจำปี 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านกร่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตำบลบ้านกร่าง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา สร้างสัมพันธไมตรีและสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนตำบลบ้านกร่าง ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ กีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไปชาย (ไม่จำกัดอายุ), กีฬาวอลเลย์บอลประชาชนทั่วไปหญิง (ไม่จำกัดอายุ) , กีฬาเซปักตะกร้อประชาชนทั่วไปชาย (ไม่จำกัดอายุ) และกีฬาเปตองทีมคู่ผสม (ไม่กำจัดอายุและเพศ).

อบจ.พิษณุโลก รุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.วังพิกุล อ.วังทอง

วันที่ 2 กันยายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งนำข้าวเหนียวและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่ 2, 7, 11, 12, 14 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง ซึ่งบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมจนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่สามารถเดินทางไปไหนได้จนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในวันนี้มวลน้ำในอำเภอวังทองทั้งหมดจะไหลลงไปสู่พื้นที่ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง ส่งผลให้มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 8 หมู่บ้าน สรุปสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ คือ อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย และอำเภอบางกระทุ่ม โดยมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ดังนี้ อำเภอเนินมะปราง 117,209 ไร่, อำเภอวังทอง ได้รับความเสียหาย 36,098 ไร่ ซึ่งคาดการยอดความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็นแสนไร่ มีพื้นที่ประมงเสียหาย 24 ตำบล 99 หมู่บ้าน บ่อปลา 945 บ่อ 926 ไร่, ปศุสัตว์เสียหายวงกว้าง 129 หมู่บ้าน เกษตรกรเดือดร้อน 6,570 ราย นอกจากนี้มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยต้องปิดการเรียนการสอน จำนวน 24 แห่ง.