อบจ.พิษณุโลก เร่งซ่อมแซมถนนชำรุดเพื่อให้ประชาชนในอำเภอพรหมพิราม ใช้สัญจรสะดวกเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศิริโภชน์ ธเนศราภา และนายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนจราจร หมู่ที่ 12 บ้านกาญจนา ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภายหลังทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดังกล่าว ซึ่งเป็นถนนลาดยางแบบผิวเรียบ กว้าง 6 เมตร ยาวกว่า 2 กิโลเมตร หลังพบว่าใช้งานมานานเป็นเวลากว่า 10 ปี จนเกิดชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความลำบากและอาจเกิดอันตรายได้ โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรสะดวกสบายและปลอดภัยต่อไป.

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สู่ยุคท้องถิ่น 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สู่ยุคท้องถิ่นไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายยศ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม ภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารวมโครงการฝึกอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจในบทบาทของท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมการมุ่งสู่การเป็นท้องถิ่นยุคประเทศไทย 4.0 เกิดทัศนคติที่ดีและมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความเข้าใจของระบบราชการในยุคดิจิทัลและการใช้นวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในโครงการดังกล่าวมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้จำนวน 120 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายพิทักษ์พงษ์ เมฆาวรนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกต่อไป.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เตรียมจัดงาน “มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562”

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงาน “มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562” และการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติในชื่อชุด “สองแควทวิสาขะแผ่นดินแห่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2562 ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่ประกาศพระเกียรติคุณแห่งองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดพิษณุโลก สำหรับในการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติในชื่อชุด “สองแควทวิสาขะแผ่นดินแห่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” เป็นการแสดงสื่อประสมแสง เสียง (Light & Sound) ประกอบม่านน้ำสุดอลังการ โดยนำเสนอเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถในการทำสงครามปราบกบฏและสร้างรากฐานการปกครองทำให้เมืองพิษณุโลกรุ่งเรือง โดยนักแสดงชื่อดังพร้อมนักแสดงสมทบกว่า 200 ชีวิต ถือเป็นกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวพิษณุโลก โดยประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมงานจะได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองสองแควเมื่อครั้งอดีตอีกครั้ง.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการร่วมประกอบพิธี ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกทุกหมู่เหล่าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณรจำนวน 41 รูป บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ศาลาประชาคมอีกครั้ง โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 11

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน “ คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 11 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 6 เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินพร้อมกับทรัพย์สินอื่นๆ คืนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งมีประชาชนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ จำนวนกว่า 3,500 คน เข้าร่วมในพิธีรับมอบโฉนดที่ดินในวันนี้ สำหรับการมอบคืนโฉนดที่ดิน “ คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 11 ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมาจากการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมายที่ประชาชนได้นำที่ดินไปจำนองไว้กับเครือข่ายนายทุนเงินกู้นอกระบบ โดยในส่วนของตำรวจภูธรภาค 6 สามารถไกล่เกลี่ยประนอมหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหน้าที่และลูกหนี้ได้จำนวน 873 ราย รวมโฉนด 971 ฉบับ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 3,659 ไร่ 1 งาน 56.5 ตารางวา รวมราคาซื้อขายที่ดินรวม 2,389 ล้านบาท ส่วนสรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดินของทั้งประเทศ (รวมครั้งที่ 1- 11) สามารถไกล่เกลี่ยได้ 24,014 ราย คืนโฉนดจำนวน 20,360 ฉบับ รวมเนื้อที่ 57,648 ไร่ 2 งาน 42.72 ตารางวา รวมราคาซื้อขายที่ดินจำนวนทั้งสิ้น 27,614 ล้านบาทเศษ โดยประชาชนที่เดินทางมารับมอบคืนโฉนดที่ดินต่างรู้สึกดีใจอย่างมากและปลาบปลื้มที่ได้รับโฉนดที่ดินคืน.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง

วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่บริเวณสระสองห้อง ภายในเขตพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมซ้อมใหญ่เสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมีกำหนดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ จิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกทุกหมู่เหล่า สวมใส่ชุดเครื่องแบบปกติขาว ชุดจิตอาสา และชุดสุภาพโทนสีเหลือง เข้าร่วมพิธีกว่า 15,000 คน ภายในพิธีมีการบวงสรวงบริเวณด้านหน้าสระสองห้อง ก่อนจะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำทั้ง 2 สระน้ำ เมื่อเสร็จพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ซ้อมอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก ในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 จากนั้นจะนำน้ำอภิเษกไปประกอบพิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อไป.

อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2562 โดยจังหวัดพิษณุโลกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ภายในพิธีเปิดมีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจำนวนมาก โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็นชาย 7 รุ่น ได้แก่ รุ่น 49 กก., 52 กก., 56 กก., 60 กก., 64 กก. , 69 กก. , 75 กก. และประเภทหญิง 7 รุ่น ได้แก่รุ่น 48 กก., 51 กก., 54 กก., 57 กก., 60 กก., 64 กก. และรุ่น 69 กก. ซึ่งมีนักกีฬาจากทั่วประเทศที่ชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาค 5 และนักกีฬาจากสโมสรกองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 198 คน เพื่อเป็นการคัดตัวไปสู่ทีมชาติหรือแข่งขันในระดับนานาชาติภายในสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยต่อไป โดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 ส่วนผลการแข่งขันรอบแรกนัดเปิดสนาม คู่เอก สวรรยา ศรีสวัสดิ์ นักชกสาวเจ้าภาพสังกัดทีมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดีกรีแชมป์มวยหญิงจีพีพี. รุ่น 48 กก.ขยับมาชกในรุ่น 51กก. โชว์ฟอร์มเหนือชั้นต้อน กันต์ชยุตรา ทวีสุข จากบุรีรัมย์ ตั้งแต่ยกแรกได้อย่างจะแจ้งก่อนจะเอาชนะอาร์เอสซีไปอย่างสบาย ๆ โดยมีแฟนหมัดมวยมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาจำนวนมาก.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2562 เฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 โดยมี นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก และสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง 9 อำเภอ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การรำถวายพระพร การแสดงดนตรีไทยโดยชมรมผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับปราชญ์แห่งศิลป์บนแผ่นดินเมืองสองแคว ซึ่งเป็นผู้มีผลงานด้านอนุรักษ์มรดกไทย จำนวน 9 ราย นอกจากนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกยังได้จัดโครงการเปิดโลกการอ่านสืบสานวัฒนธรรมไทยและนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การสาธิตการทำอาหารไทย และขนมไทย สำหรับวันอนุรักษ์มรดกไทย ถือว่าเป็นวันของประชาชนชาวไทยซึ่งจะต้องตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชณียกิจและพระจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ คือ พระพุทธศาสนา ภาษาไทยและวรรณกรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานช่างสถาปัตยกรรมและดนตรีไทย สมควรที่ประชาชนชาวไทยการน้อมเกล้าเทิดพระเกียรติพระองค์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทุกเรื่อง โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมของประชาชนควรให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมให้มากขึ้น สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินงานในทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและชุมชน โดยประชาชนและทำเพื่อประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ และได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายวัฒนธรรม จำนวน 102 แห่ง มาร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามราชกุมารี ในครั้งนี้.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงาน “วันรวมพลัง อสม.4.0 ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562”

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ภายในงาน “วันรวมพลัง อสม. 4.0 ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562” ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเกษม คำสุกดี ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอวังทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 22 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาววังทอง ซึ่งมี อสม.ในเขตอำเภอวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 500 คน โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ 6 โปรแกรมการสร้างคุณค่าเด็กไทยคุณภาพ และภาคบ่ายมีกิจกรรมการแข่งขันเกมส์พื้นบ้าน ส่วนในภาคค่ำมีการมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติและงานเลี้ยงสังสรรค์สานสัมพันธ์ รวมพลัง อสม.4.0 ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ปี 2562.

อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนการจัดงานวันตรีสากล ประจำปี 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่อาคารหอประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นางชุตินันท์ เครือสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สนับสนุนการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรวมพลังของสตรีจังหวัดพิษณุโลกและให้สตรีได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความอาลัยและตั้งปณิธานความดีต่อรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก ภายในพิธีมี นางรจนา มณีประกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อให้สตรีในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้จัดงานเฉลิมฉลองและรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ความยุติธรรม และการรวมพลังแสดงออกถึงบทบาทของสตรีที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมตลอดมา จังหวัดพิษณุโลกจึงได้ร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกและภาคีทุกภาคส่วน จัดงานวันสตรีสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การเดินรณรงค์วันสตรีสากล ประจำปี 2562, พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานพัฒนาสตรีดีเด่น, การแสดงของสตรี, การบรรยายและเวทีเสวนา, การจัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์เด่นจาก 9 อำเภอ โดยในการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำสตรีจาก 9 อำเภอ ร่วมงานจำนวน 900 คน.