กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสิริวรรณ บูรณสิงห์
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


-
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

-
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

-
ศึกษานิเทศก์
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานนิเทศการศึกษา