มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของ นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงรับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้ร่วมออกบูทห้องสมุดเคลื่อนที่, บูทให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย, ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย, นำเสื้อผ้ามือสองไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก.

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับเกรดและบดอัดซ่อมแซมถนนจำนวน 3 เส้นทาง ในเขตพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย ถนนสายห้วยเดื่อ หมู่ที่ 12 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก, ถนนสายไผ่ใหญ่-ตอเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และถนนสายบัวสวรรค์-ตอเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าดำเนินการซ่อมปรับเกรดถนนดังกล่าวเนื่องจากไม่มีเครื่องจักรกล ซึ่งพบว่าถนนดังกล่าวเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากถูกกระแสน้ำกัดเซาะในช่วงฤดูฝน รวมทั้งยังมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นกีดขวางเส้นทางการสัญจรทำให้ประชาชนที่สัญจรผ่านทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยให้ประชาชนได้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นต่อไป.

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสีไพร โกธรรม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 การพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง รวมถึงการเตรียมความพร้อมสถานที่เลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายรัตนะ กาญจนรัตน์ หมายเลข 2 นายณชพล พลอาสา หมายเลข 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ หมายเลข 4 นายเติมสิน แจ้งมีสุข หมายเลข 5 นายปณต รุจนาญาณิน และหมายเลข 6 นางสาวยลลดา ช่างพินิจ ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 109 คน ไม่รับสมัคร จำนวน 2 คน นอกจากนี้ได้มีการกำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 1,400 หน่วย ประกอบด้วย อำเภอเมืองพิษณุโลก 410 หน่วย , อำเภอวังทอง 208 หน่วย, อำเภอนครไทย 147 หน่วย, อำเภอพรหมพิราม 148 หน่วย, อำเภอบางระกำ 161 หน่วย, อำเภอชาติตระการ 73 หน่วย , อำเภอบางกระทุ่ม 93 หน่วย , อำเภอเนินมะปราง 95 หน่วย และอำเภอวัดโบสถ์ 65 หน่วย โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนรวมทั้งสิ้น 663,955 คน.
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลาของชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต ณ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอำนวย ตาวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและคณะร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุตามโครงการ “จัดบริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 วัน คือ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. โดยมีแผนการดำเนินกิจกรรมพิเศษของผู้สูงอายุตามความถนัดและความสนใจของผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน สำหรับในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีกิจกรรมพิเศษ คือ การประกวดส้มตำลีลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้สังคมยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น โดยมีทีมเข้าร่วมประกวดครั้งนี้จำนวน 4 ทีม ส่วนผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมตำไทยโซน 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมตำแซ๊บลืมผัว , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมบานชื่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมแซ๊บยกครก ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน.
หน้า 1 จาก 569