นางเฉลิมพร แสงมณี
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่


นางสาวกนิษฐิกา แพงลาด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวชุลีกร ฉายะกูล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นายปรีชา มั่นระวัง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม