อบจ.พิษณุโลก ร่วมเวทีประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเวทีประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม และมี นายสนอง เนียมเหลี่ยม ผู้แทนเครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม ทั้งนี้เพื่อรวบรวมปัญหาร่วมของสภาองค์กรชุมชนตำบลต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะ แนวทางต่อการแก้ไข เพื่อยกระดับเป็นแผนงานสำคัญในการขับเคลื่อน การประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกันอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค สู่ระดับประเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคีงานพัฒนาทุกๆ ระดับ สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลรวมทั้งสิ้น 101 สภาฯ ซึ่งเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล มีการดำเนินงานร่วมกับประเด็นงานพัฒนาต่างๆ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน 102 กองทุน/ เศรษฐกิจและทุนชุมชน 31 ตำบล/ การแก้ไขปัญหาที่ดินฯ 16 ตำบล/ เครือข่ายบ้านมั่นคง 10 ชุมชน/บ้านพอเพียง 75 ตำบล / เครือข่ายองค์กรประชาชนอำเภอ 9 อำเภอ และได้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานเป็น “เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุโลก” เพื่อหนุนเสริมการทำงานขององค์กรชุมชนทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการและภาคีเอกชนต่างๆ เป็นการทำงานอย่างบูรณาการ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมที่สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ต่อไป.

ล่าสุดจาก มาโนช บุญยัง