มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลก โดยท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในครั้งนี้ขึ้น.

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมพิธีกว่า 600 คน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชให้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ผ่านนิทรรศการของกองบิน 46 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง อันเป็นศาสตร์ของพระราชาที่ช่วยเหลือพสกนิกรมาตลอดระยะเวลากว่า 64 ปี.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวิเชียร ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายอิฐเรฐ รำพึงดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส กองช่างฯ ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินการแก้ไขปัญหาบ่อบาดาลที่วัดป่าวังแสงธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง ภายหลังได้รับการร้องขอเนื่องจากกำลังขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากประปาภายในวัดไม่ไหล โดยพบว่าบ่อบาดาลเก่าของวัดชำรุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปีแล้ว ทำให้ท่อประปาพุกร่อนจนมีเศษหินและทรายล่วงหล่นเข้าไปอุดตันจำนวนมากทำให้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ ส่งผลพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ภายในวัดรวมถึงประชาชนที่มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรกลดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาลดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พระสงฆ์และประชาชนในละแวกใกล้เคียงที่ใช้น้ำประปาจากวัดแห่งนี้ พร้อมทั้งแนะนำให้ทางวัดดำเนินขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เมื่อได้รับอนุญาตแล้วทางกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงจะสามารถเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้ได้โดยใช้งบประมาณของทางวัดและใช้เครื่องจักรกลขุดเจาะบ่อบาดาลของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน.
อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง และ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดการประชุม ทั้งนี้สำหรับการประชุมทางวิชาการครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรตามภารกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการไม่น้อยกว่า 350 คน และมีผลงานวิจัยร่วมนำเสนอมากกว่า 100 ผลงาน ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย กิจกรรมที่น่าสนใจที่เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการถ่ายทอดผลงานวิจัยให้แพร่หลายในหมู่นักวิชาการตลอดจนสาธารณชน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเกิดการวิจัยเพื่อสร้างนัวตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เข้มแข็งก้าวไกลสู่ประชาคมโลก สามารถสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. ----------------------------------------------------------
หน้า 1 จาก 498