นายบัญชา พินิจอุปพันธ์
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
ผอ.กองช่าง


นายพิชิต ขอผล
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

นายทรงศักดิ์ อารีย์พัฒนไพบูลย์
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

-
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายสุรัตน์ ลิมานนท์ดำรงค์
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง