กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นายบัญชา พินิจอุปพันธ์
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
รก.ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นายอรุณ ปุมสันเทียะ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม

นายเฉลิมพล เพชรทิม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ

นางละเอียด อินสุข
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป