นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นายทัศนัย สิงโตทอง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางสาวใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายวิชิต สุขสินธารานนท์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

-
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

นางนฤมล พรดิลกธรรม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป