นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม


นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ดาบตำรวจนิติ แก้วชื่น
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป