นายอำนวย ตาวงค์
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
รก.ผอ.กองสาธารณสุข


นายพชรพงศ์ สร้อยเพ็ชร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายนิธิพัฒน์ มีโภคสม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

นายพงษ์เทพ พงษ์พิทักษ์เสรี
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป