นายวีรวัฒน์ ปานแสง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
เลขานุการ อบจ.พิษณุโลก


นางสาวชนนิกานต์ สิทธิวงศ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

-
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

นางพนม ชาติสุนทร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป