นางอรัญญา เนตรผสม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายชมภู จันทร์เชื้อ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

นางสาวสิริพร นันท์ตา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป