มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อหามาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หลังมีประชาชนเดินทางจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดพิษณุโลกจำนวนมากและเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว โดยในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำวัสดุและอุปกรณ์มากั้นเป็นแนวเขตเพื่อคัดกรองผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกของสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เตรียมสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจจับอุณหภูมิมาตรวจคัดกรองประชาชนอย่างละเอียดบริเวณช่องทางขาเข้าและขาออกของสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 พร้อมทั้งจัดระบบการตรวจคัดกรองโรคเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยจะดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย.

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 บริเวณสี่แยกอินโดจีน ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อหามาตรการเพิ่มเติมในการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 และบริษัทขนส่งเอกชนต่างๆ เพื่อร่วมกันหามาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบว่าขณะนี้มีประชาชนเดินทางจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อกลับภูมิลำเนาตนเองจำนวนมาก หลังมีการประกาศ "ล็อกดาวน์" ปิดสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้มาตรวจสอบพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 เพื่อหามาตรการเพิ่มเติมในการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีฯ แห่งนี้ เบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมสแกรนด์ผู้โดยสารทุกรายที่เดินทางกลับจากกรุงเทพและพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีแอลกอฮอลล์ล้างมือไว้บริการ แต่พบว่ายังไม่สามารถตรวจคัดกรองประชาชนได้อย่างละเอียดครบถ้วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงเตรียมสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจจับอุณหภูมิมาตรวจคัดกรองประชาชนอย่างละเอียดมาติดตั้งบริเวณทางขาเข้า-ขาออกของสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการตรวจคัดกรองโรค พร้อมทั้งมีการจัดระบบการตรวจคัดกรองโรคเพื่อให้สามารถตรวจคัดกรองได้อย่างครบถ้วนทุกคน โดยจะดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเป็นกำลังใจให้แก่ชาวพิษณุโลกและชาวไทยทุกคนให้ผ่านวิกฤติสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมกัน.

วันที่ 23 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยได้มีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก่อนเข้าทำงานทุกคน รวมถึงตรวจคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าไปภายในอาคาร เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวไม่ให้เกิดส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและบุคลากรของหน่วยงาน หากพบว่าท่านใดมีอุณหภูมิในร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะกรอกประวัติลงในแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลเพื่อทำการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งตรวจซักประวัติว่าผู้นั้นเดินทางไปในเขตติดต่ออันตรายหรือประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศไว้ หรือเคยสัมผัสกับผู้ป่วย/บุคคลใกล้ชิดที่มีอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมีอาการใกล้เคียงกับโรคดังกล่าวหรือไม่ เพื่อจะได้หาแนวทางในการรักษาต่อไป ซึ่งจากการตรวจคัดกรองในครั้งนี้ไม่พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาติดต่อราชการทุกท่านให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรอง และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).
วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการฝึกทำหน้ากากอนามัย/เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองพิษณุโลก โดยการนำของ นางศกุณา วิวัฒน์ธนาฒย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองพิษณุโลก และชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและรัฐบาลได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวทำให้หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อขาดแคลนในท้องตลาดทำให้ประชาชนทั่วไปไม่มีใช้อย่างเพียงพอทั่วถึง ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองพิษณุโลก จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างการรับรู้และทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองพิษณุโลก คณะกรรมการเครือข่าย OTOP พิษณุโลก ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนและกรรมการได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สามารถทำใช้เองและแจกจ่าย ถ่ายทอดให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เครือข่าย OTOP เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก และประธานเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดซื้อวัสดุเพื่อทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ และได้รับการสนับสนุนจิตอาสา ครู ก ตำบลบ้านคลอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้สนับสนุนสถานที่จัดอบรม โดยก่อนเข้าร่วมโครงการในวันนี้มีเจ้าหน้าที่จาก รพสต.สมอแข และเทศบาลตำบลบ้านคลอง มาตรวจคัดกรองเพื่อเพิ่มาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน.
หน้า 1 จาก 526