มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสุภารัตน์ ฉิมวิหค หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง จังหวัดระยอง นำโดย นายสมจินต์ เอี่ยมกำแพง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสำนักทอง จำนวน 168 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อมาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้สูงอายุ ของกองส่งเสริมคุณภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้มีการแสดงของชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต อาทิ การแสดงรำเพลงพิษณุโลกงาม การแสดงรำมวยไทยแอโรบิค รำวงเปลี่ยนคู่ และมีการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการของชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น.
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการซักซ้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2561” จัดโดยหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการซักซ้อม แลกเปลี่ยนและหารือแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 70 คน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง แผนพัฒนาสี่ปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป.
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางวรรณา ไกรสิทธิพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กลองยาวและเพลงพื้นบ้าน) ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมชาติรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 200 คน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม พร้อมคณะวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรม.
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย “รีโว่ คัพ 2018” รอบคัดเลือกตัวแทน ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงยิมเนเซียม 2500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 10 ทั้งนี้เพื่อพัฒนากีฬาตะกร้อของประเทศ ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันไปสู่ระดับอาชีพ และสร้างนักกีฬารุ่นใหม่เข้าเสริมทัพนักกีฬาทีมชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานกีฬาตะกร้อ ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติให้มีการเล่นกันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นและคงอยู่คู่คนไทยต่อไป โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 นักเรียนชายรุ่นอายุ 16 ปี ประเภทที่ 2 นักเรียนชายรุ่นอายุ 12 ปี และประเภทที่ 3 นักเรียนหญิง รุ่นอายุ 12 ปี สำหรับทีมที่ชนะเลิศ ระดับแชมป์ประเทศไทยประเภทนักเรียนชาย รุ่นอายุ 16 ปี จะได้รับถ้วยเกียรติยศการแข่งขัน พร้อมเงินสด 100,000 บาท และรถกระบะไฮลักซ์รีโว่ รุ่น สมาร์ทแคป 4x2 2.4 J เกียร์ธรรมดา และในประเภทนักเรียนชาย รุ่นอายุ 12 ปี และนักเรียนหญิง รุ่นอายุ 12 ปี จะได้รับถ้วยเกียรติยศการแข่งขัน พร้อมเงินสด 100,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลในการแข่งขันครั้งนี้กว่า 3,000,000 บาท สำหรับในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับภาคเหนือ มีทั้งสิ้นจำนวน 20 จังหวัด ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้ง 3 รุ่น รวม 60 ทีม พร้อมกันนี้จะทำการคัดเลือกสุดยอดทีม 3 ทีม ในแต่ละรุ่น เป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าไปแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28-30 กันยายน 2561 ต่อไป.
หน้า 1 จาก 377