มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวิเชียร ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในพื้นที่ป่าในเมือง สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) นายพจน์ ชินปัญชนะ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินฯ ทั้งนี้เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ในใจคน ประกอบกับเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของหน่วยงานต่างๆ กับภาคประชาชนในการร่วมกันทำความดีผ่านการร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าในเมืองและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ภายในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมการปลูกต้นรวมผึ้งในสวนรวงผึ้ง ป่าในเมือง การเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพาะชำกล้าไม้ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเทียมไม้ เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ เยี่ยมชมดนตรีในสวน การชมวีดิทัศน์โครงการป่าในเมืองสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน และโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิทักษ์ป่าและการมอบบ้านสัญลักษณ์ให้แก่ผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งโครงการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ที่มีฐานะยากจนและปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน 2 ราย คือ นายวิชาญ ชาวบางมอญ อายุ 49 ปี และนายสยาม วังคีรี อายุ 38 ปี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชน เครือข่ายจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน.
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นายเชาวลิต บุญก่อ นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ และนายปกรณ์ หงษ์วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันมีภัยอันตรายรูปแบบต่างๆ ที่เข้ามากระทบต่อการพัฒนาการดังกล่าวของเด็กหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข การพนัน สื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสมหรือหลอกลวงไปในทางไม่ดี หรือการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลที่เป็นความผิดกฎหมายโดยที่เด็กและเยาวชนไม่ทราบหรือรู้เท่าไม่ถึงกาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงพิษของยาเสพติดและหันมาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการต่อต้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีมีทัศนคติยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักสามัคคี รักหมู่คณะ เคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัย เคารพในสิทธิของผู้อื่น และมีคุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญูต่อบิดามารดา บุพการีและครอบครัว ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะและให้เยาวชนได้รับรู้เกี่ยวกับวิชาที่เป็นประโยชน์ พร้อมกันนี้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย โดยในการดำเนินโครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 ของโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ของโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา รวมทั้งสิ้น 393 คน เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งมีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากว่า 370 รุ่น ตั้งแต่ปี 2519 หรือกว่า 40 ปี จนได้รับรางวัลโครงการดีเด่นแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2555 และมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกและครูจากทั้งสองโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมเป็นครูพี่เลี้ยงให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ภายในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สมาคมแม่บ้านตำรวจ คณะกรรมการติดตามการบริหารงานตำรวจ ผู้บริหารโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา และโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก.
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง และนางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวิชิต คงรัตนชาติ รองอธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อมาศาล รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาและความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและความหมายของคำว่า “คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดย นายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 นางมุกดา บางโม นิติกรชำนาญการ นางสาวสุรยา พันธุ นิติกร และบรรยายเรื่อง วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ, ความแตกต่างของระบบกล่าวหากับระบบไต่สวน, ขั้นตอนการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย นายพัลลภ เลิศชนะเรืองฤทธิ์ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 รวมทั้งมีการบรรยายเรื่อง การติดต่อราชการศาลและการปฏิบัติตนเมื่อมาศาล โดย นางมุกดา บางโม นิติกรชำนาญการ และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและนิติกรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก และองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก.
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ตามแผนการออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนมิถุนายน 2561 โครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อาคาร 2 ชั้น 1 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก .
หน้า 1 จาก 356