มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางภิฬารัตน์ สีหะวงษ์ และนางสิงห์ จันทะคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอชาติตระการ ร่วมเปิดงานประเพณีบุญพระเวสสันดร ประจำปี 2562 ของอำเภอชาติตระการ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ได้สืบทอดต่อๆ กันมาอยู่คู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบไป โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ภายในงานมีขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ของประชาชนตำบลต่างๆ และหน่วยงานราชการในอำเภอชาติตระการที่ประดับตกแต่งขึ้นอย่างสวยงามตระการตาเคลื่อนขบวนมาพร้อมกันบริเวณสถานที่จัดงาน พร้อมทั้งมีการแสดงของกลุ่มแม่บ้าน การแสดงของเด็กนักเรียน และมีเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ สำหรับประเพณี “บุญผะเหวด” เป็นสำเนียงชาวอีสานที่มาจากคำว่า “บุญพระเวส” หรือ “พระเวสสันดร” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “บุญมหาชาติ” เป็นประเพณีบุญตามคติความเชื่อของชาวอีสานว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรทั้ง 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียวและบำเพ็ญคุณงามความดีจะได้อานิสงส์ไปเกิดร่วมชาติภพกับพระศรีอริยเมตไตย โดยบุญผะเหวดนี้จะทําติดต่อกันสามวัน เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ได้สืบทอดต่อๆ กันมาเป็นระยะเวลายาวนาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2562 นี้อำเภอชาติตระการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอชาติตระการจัดงานประเพณีบุญพระเวสสันดรชาดกขึ้น โดยมีประชาชนในอำเภอชาติตระการมาร่วมงานบุญครั้งนี้จำนวนมาก ส่วนในภาคกลางคืนมีมหรสพสมโภชน์ให้ชมฟรีตลอดงาน.
วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายศรายุทธ คชพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมครบองค์ประชุม ซึ่งฝ่ายบริหารมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุม และมี นายวีรวัฒน์ ปานแสง ผู้อำนวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการสภาฯ โดยในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ได้มี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สื่อมวลชนและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งนี้มีระเบียบวาระสำคัญคือ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) 2.การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 3.การประกาศใช้แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 3/2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 , ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562, ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2562 และเรื่องอื่นๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562" โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 (ร.ศ.124) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ "วันท้องถิ่นไทย" บทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป.
วันที่ 16 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปรือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง - บ้านแก่งบัวคำ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (ตอนที่ 1) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร และถนนสายบ้านหนองปรือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง - บ้านแก่งบัวคำ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (ตอนที่ 2) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,950 เมตร ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้แล้ว ทั้งนี้สำหรับถนนสายดังกล่าวเดิมเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 16.2 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2555 และดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2556 แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจรับไม่สามารถตรวจรับถนนเส้นนี้ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างถนนของทางราชการ จึงเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้รับจ้างกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะถนนชำรุดเป็นจำนวนมาก จากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้นิ่งนอนใจและได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว จากนั้นจึงสามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเส้นนี้ได้โดยได้กันเงินงบประมาณปี 2561 ไว้จำนวน 19,500,000 บาท และปี 2562 อีกจำนวน 10,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนเส้นนี้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยเป็นบางตอนแล้ว ส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งฝากให้ประชาชนช่วยกันดูแลบำรุงถนนสายดังกล่าวเนื่องจากก่อสร้างมาจากภาษีของประชาชน ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานถนนได้นานยิ่งขึ้นต่อไป.
หน้า 1 จาก 433