มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การดำเนินงานตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ระหว่างวันที่ 11–16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 สำหรับในการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้มีหน่วยในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง, โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล, โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน, โครงการสวนสมุนไพร กองทัพภาคที่ 3 โครงการปลูกข้าวอินทรีย์, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 และโครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่กากีแคมป์เบลล์ เป็นต้น.
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 2 “ราษฏร์สามัคคีเกมส์” ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนราษฏร์สามัคคี อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางบุญทิ น่วมบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าช้าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง รู้จักความสามัคคีอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอารมณ์รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและระดับจังหวัดต่อไป โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจากโรงเรียนในอำเภอพรหมพิรามเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน.
วันที่ 11 ธันวาคม 256 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562" ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2561 ณ บ้านน้ำแจ้งพัฒนา ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมของตนเองสืบไป สำหรับปีใหม่ม้ง ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ของม้ง ตรงกับปฏิทินไทย คือ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 หรือ ปฏิทินจีน คือ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเวลาระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ญาติพี่น้องได้มาพบปะกัน และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโสและเป็นวันที่หนุ่มสาวในหมู่บ้านจะได้เลือกคู่โดยใช้ลูกช่วงที่ทำจากเศษผ้าเป็นสื่อกลางตามประเพณีของชนเผ่าม้ง นับเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆ เช่น การโยนลูกช่วง, แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน , การแสดง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมงานจำนวนมาก.
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก จากนั้นเวลา 15.00 น. ปล่อยตัวขบวน Bike อุ่นไอรัก ณ จุดปล่อยตัวด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ไปตามเส้นทางศาลากลาง-สี่แยกอินโดจีน-ถนนเลี่ยงเมือง-ตำบลพลายชุมพล-ศาลากลาง รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร ก่อนมาเข้าเส้นชัยที่บริเวณจุดสตาร์ทด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก.
หน้า 1 จาก 410