มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางวิมล วาจาสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ร่วมกับ นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข และนายสรรเพ็ชญ์ อินทะพันธุ์ ประธานกลุ่มจิตอาสาพิษณุโลก โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ เพื่อร่วมกันวางแผนประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบจิตอาสา จังหวัดละ 1 แห่ง ทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้เสนอคลองสมอแข ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลสมอแข ตำบลวังพิกุล และตำบลวังทอง มีความยาวประมาณ 1,750 เมตร กว้าง 20-40 เมตร เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการและได้เลือกชุมชนสมอแขเป็นชุมชนต้นแบบของโครงการ โดยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง พร้อมทั้งสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้สำหรับโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน กำหนดเริ่มต้นโครงการ Click Off ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และระดมจิตอาสาลงพัฒนาในพื้นที่ปฏิบัติงาน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561พร้อมกันทั่วประเทศ.
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ MSS พิษณุโลกเคเบิ้ลทีวี ณ ห้องหรรษนันท์ 2 โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบวิชาการพัสดุ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงระบบ e-GP” ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพระนเรศวร อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสมพบ คงเทศน์ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ก่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement Systerm : e-GP) ได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานในระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและสามารถนำไปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะประสบการณ์ ระหว่างการอบรมและได้ซักถามวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยในการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 127 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางรัชนีวรรณ ประดิษฐ์ และนายโกสินทร์ จรรยา นักวิชาการคลังชำนาญการ จากสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป.
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวิเชียร ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในพื้นที่ป่าในเมือง สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) นายพจน์ ชินปัญชนะ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินฯ ทั้งนี้เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ในใจคน ประกอบกับเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของหน่วยงานต่างๆ กับภาคประชาชนในการร่วมกันทำความดีผ่านการร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าในเมืองและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ภายในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมการปลูกต้นรวมผึ้งในสวนรวงผึ้ง ป่าในเมือง การเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพาะชำกล้าไม้ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเทียมไม้ เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ เยี่ยมชมดนตรีในสวน การชมวีดิทัศน์โครงการป่าในเมืองสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน และโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิทักษ์ป่าและการมอบบ้านสัญลักษณ์ให้แก่ผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งโครงการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ที่มีฐานะยากจนและปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน 2 ราย คือ นายวิชาญ ชาวบางมอญ อายุ 49 ปี และนายสยาม วังคีรี อายุ 38 ปี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชน เครือข่ายจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน.
หน้า 1 จาก 357