องค์ความรู้ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน "การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

     ด้วยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน "การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยจัดทำการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร ๒ ชั้น ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี, ศูนย์การเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริเรือนจำชั่วคราว เขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี, โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จำหวัดเพชรบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรได้จัดทำสรุปรายงานผลการจัดทำโครงการดังกล่าวเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการดังกล่าวฯ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ต่อไป