องค์ความรู้ โครงการ "ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการสำหรับงานจัดฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก" ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ด้วยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรได้จัดโครงการ "ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการสำหรับงานจัดฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก" ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อาคารบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรได้จัดทำสรุปรายงานผลการจัดทำโครงการดังกล่าวเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการดังกล่าวฯ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ต่อไป