รายงานผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สาระน่ารู้ Guru ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่าย การจัดงานโครงการ และการจัดหาพัสดุของคณะกรรมการเพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ" รุ่นที่ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดกองคลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สาระน่ารู้ Guru ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่าย การจัดงานโครงการ และการจัดหาพัสดุของคณะกรรมการเพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ราย คือ

1.  นางสุวิมล  เจริญพร  ตำแหน่ง  นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง (ผู้อำนวยการกองคลัง)

2.  นางสมพบ  คงเทศน์  ตำแหน่ง  นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

บัดนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด  และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 ราย ได้รายงานผลการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้