รายงานผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน การเขียนโครงการและคดีปกครอง เกี่ยวกับการเงินการคลัง การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน” รุ่นที่ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน การเขียนโครงการและคดีปกครอง
เกี่ยวกับการเงินการคลัง การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวอลิษา  เอี่ยมสำอางค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

                   บัดนี้  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน การเขียนโครงการและคดีปกครองเกี่ยวกับการเงินการคลัง การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว