ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 10 หลักสูตร

 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  10  หลักสูตร 
ดังนี้

1.  หลักสูตร  “การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จำนวน 6 รุ่น

2.  หลักสูตร  “เทคนิคการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และข้อบกพร่องที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง” จำนวน 6 รุ่น

3.  หลักสูตร  “การเดินทางไปราชการ (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559) ค่าเช่าบ้าน (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559) และการเขียนโครงการภายใต้การบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น (ฉบับใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จำนวน 6 รุ่น

4.  หลักสูตร  “การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องและการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560” จำนวน 6 รุ่น

5.  หลักสูตร  “ขั้นตอนและวิธีการภาคปฏิบัติจริงในการประเมินผลการปฏิบัติราชการฉบับสมบูรณ์ และหลักเกณฑ์วิธีการที่ต้องเรียนรู้เพื่อนำไปสู่เส้นทางลัดแห่งความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง”  จำนวน 6 รุ่น
6.  หลักสูตร  “เจาะลึกการประชุมสภาท้องถิ่นในบริบท : บทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นกับการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้เข้าถึงการพัฒนาองค์กรและประชาชน” จำนวน 6 รุ่น
7.  หลักสูตร  “การเบิกจ่ายเงินในการจัดงานและแข่งขันกีฬาตามแนวทางใหม่ การใช้เงินสะสม การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่นและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จำนวน 6 รุ่น

8.  หลักสูตร  “มืออาชีพเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่งและฝึกปฏิบัติกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน น้ำหนัก เป้าหมาย สมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่นรูปแบบใหม่” จำนวน 6 รุ่น

9.  หลักสูตร  “การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีภายใต้การเชื่อมโยงการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัดสุและตามรูปแบบจำแนกงบประมาณ (ใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จำนวน 6 รุ่น

10.  หลักสูตร  “เทคนิคการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ส่วนราชการ/บุคคล และวิธีการปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่งของ อปท.”  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลที่แนบมาพร้อมนี้