รายงานผลการเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” ระหว่างวันที่  27 - 29  กรกฎาคม  2559 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 9 ราย  คือ
                   1.  นายสุวุฒิ  บานแย้ม            ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส

 

                   2.  นายณัฐวุฒิ  ศรีใจ              ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส

 

                   3.  นายจอมพล  ฟูมินทร์           ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส

 

                   4.  นายเกรียงไกร  บุญช่วย        ตำแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

                   5.  นายธีระ  ตาดำ                 ตำแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

                   6.  นายพงษ์ชัย  สิงห์บุระอุดม     ตำแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

                   7.  สิบโทอรรถพล  เพชรทิม       ตำแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

                   8.  นายอนุชิต  ปุมสันเทียะ        ตำแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

                   9.  นายกรวิทย์  ศิลปชำนาญ      ตำแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

                   บัดนี้  การอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค  จังหวัดพิษณุโลก ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 9 ราย ได้รายงานผลการฝึกอบรมฯ เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้