รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป" รุ่นที่ 8

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป” รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง 8) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี จำนวน 1 ราย  คือ  นางละเอียด  อินสุข  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

                   บัดนี้ การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป” รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง 8) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ รายดังกล่าวได้รายงานผลการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้