รายงานผลโครงการฝึกอบรมเสริมองค์ความรู้ด้านการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมองค์ความรู้ด้านการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2559  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5  โรงแรม
ท็อปแลนด์พลาซ่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ราย คือ นางนัดดา เทียมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

บัดนี้  โครงการฝึกอบรมเสริมองค์ความรู้ด้านการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรมฯ
รายดังกล่าว ได้รายงานผลการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้