รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 59

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดกองแผนและงบประมาณ เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 59 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง 8) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  จำนวน 1 ราย คือ นางนฤมล  พรดิลกธรรม  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

 

 

บัดนี้  การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 59 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง 8) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ รายดังกล่าว
ได้รายงานผลการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้