องค์ความรู้ "รายงานผลการจัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ และเสริมสร้างจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยของ อบจ.พิษณุโลก" เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

           รายงานผลการจัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ และเสริมสร้างจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยของ อบจ.พิษณุโลก" เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ เพ่ิมพูนทักษะ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทุุกประเภท) ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และจิตสำนึกด้านการขับรถยนต์ให้มีความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 รวมถึงการบำรุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง พร้อมทั้ง ได้มีแนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการและหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ต่อไป