แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีปงปประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564