รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) เมื่อวันที่ 1 – 3  สิงหาคม  2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรม
วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 3 ราย  คือ
                   1.  นางเวียงมาศ  ธีระแนว         ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

                   2.  นางสาวกนิษฐิกา  แพงลาด    ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

                   3.  นางสุภาพร  ตรงต่อกิจ         ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                   บัดนี้  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนดและผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 3 รายดังกล่าว ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้