รายงานผลการเข้าร่วมงานส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมงานส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต
ประจำปี 2560 เมื่อวันที่  22  กันยายน  2560  เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  จำนวน  2  ราย  คือ

1.  นายอาคม  ตรีเจริญ            ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

2.  นางสาวสุวพัชร  สิงห์สุ         ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

บัดนี้ งานส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

 

ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวน 2 รายดังกล่าว ได้รายงานผลการเข้าร่วมงานฯ เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้