รายงานผลการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน กสจ. แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ได้อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน กสจ. แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ กับสำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้วร่วมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. ติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ราย คือ

1.  นางสาวสุมิตรา  คำจริง  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

2.  นางสาวอารยา  แสนสุดสวาท  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

บัดนี้  การอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน กสจ. แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ รายดังกล่าง ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้