รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิิ่น หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น กับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 12 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธืิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ราย คือ นางนฤมล  พรดิลกธรรม  ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

บัดนี้  โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 13 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ รายดังกล่าว ได้รายงานผลการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้