รา่ยงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 97

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ได้อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น กับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 97 เมื่อวันที่ 10 - 28 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นางสาวภัทรารัตน์  ทรายคำ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน

          2.  นางสาวอังสนา  ทองคำพงษ์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัด  กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          บัดนี้  โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสุูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 97  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ได้เสร้็จสิ้นตามกำหนด  และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ  รายนางสาวภัทรารัตน์  ทรายคำ  ได้รายงานผลการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้