รายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพระนเรศ