รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลและสิทธิประโยชน์สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปี 2561 (สังกัด สำนักปลัดฯ)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลและสิทธิประโยชน์สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปี 2561" กับสมาคมลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมออร์คิด โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 ราย คือ

1.  นายบันเทิง  หยวนแหยม  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

2.  นายสุทธาวุฒิ  เทิ้งบ้านคลอง  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

3.  นายบุญสม  คงสัมมา  ตำแหน่ง  พนักงานประสานงนชนบท

4.  นายอาวุธ  ม่วงปัด  ตำแหน่ง  คนงาน

5.  นายชูชาติ  เขียวดำ  ตำแหน่ง  คนสวน

          บัดนี้  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลและสิทธิประโยชน์สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปี 2561" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการอบบรมฯ จำนวน 5 ราย ได้รายงานผลการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้