รายงานผลการเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ รุ่นที่ 3"

          ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ รุ่นที่ 3" กับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 ราย คือ

          1.  นางสาวกฤษณา  ฤทธิ์ทรัพย์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

          2.  นางสาวพัชรี  ทุมตา  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

          3.  นางรุจิรา  พีระพันธุ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

          บัดนี้  การอบรมหลักสูตร "คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ รุ่นที่ 3" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด  และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 3 รายดังกล่าว  ได้รายงานผลการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้